За кориснике

У Историјском архиву у Смедереву чува се документација административне природе, која, по захтеву, може да се изда у виду оверене фотокопије. Наплата се врши у складу са Одлуком о утврђивању накнада за услуге архива.

  • Грађевинске и употребне дозволе
  • Пројекти и планови
  • Конфискација, национализација и експропријација
  • Решења о откупу станова
  • М4 обрасци
  • Уверења и потврде
  • Матичне књиге
  • Разни уговори
Матични лист корисника
Захтев