Предузеће за откуп и промет на велико „Панонија Воће“

Назив фонда:  Предузеће за откуп и промет на велико „Панонија Воће“

Граничне године фонда: 1954-1962, Смедеревоauto

Количина грађе (у метрима): 0.8м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: биланс, завршни рачуни, оснивање и регистарција предузећа, контни планови, записници, техничка и персонална документација, синдикална подружница, платни спискови, друштвени
план општине Смедерево