Самоуправна интересна заједница

Од 1967. године уместо фондова оснивају се, на основу законских прописа, интересне заједнице у којима су заступљени и корисници и даваоци услуга. Уставни систем самоуправне интересне заједнице уведене су 1971. године 21. уставним амандманом и уставом из 1974. године осниване су у области друштвених делатности (образовање, наука, култура, здравство, социјална заштита и физичка култура). У области материјалне производње Самоуправне интересне заједнице укинуте су 1986. године. У друштвеним делатностима престају да раде 1990. године.