Срески савез земљорадничких задруга

Назив фондаСрески савез
земљорадничких задруга

Граничне године фонда: 1947-1955, Смедерево

Количина грађе (у метрима): 0.1м

Степен сређености: сређено

Садржај грађе: записници са седница УО, колегијума, персонална документа, решења о ликвидацији ЗЗ „Слога“                                                                        

У послератном периоду углавном су се развијала два типа задружних организација: земљорадничке и градске. Правну основу за њихов развој представљају: Основни закон о задругама из 1946, основни закон о земљорадничким задругама из 1949, као и Уредбе о земљорадничким задругама из 1954, 1958, 1961.