Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Градско поглаварство, Смедерево (1923 – 1944)

Општине као локалне управне јединице, установљене су Законом о устројству општина од 13. јула 1839. године и биле су основне јединице самоуправног живота у Србији. Иако непотпун, овај закон се одржао све до 24. марта 1866. године, када је донет нови Закон о устројству општина и општинских власти. Овим законом ударене су основе на којима се касније развијала организација општина. Закон из 1866. године мењан је и допуњаван неколико пута и важио је до 1902. године, са прекидом од новембра 1889. до маја 1894. године, када је важио Закон од 25. новембра 1889. године донет на основу Устава из 1888. године. Нови закон о општинама проглашен је 21. марта 1902. године. Овај закон је са прекидом од 25. марта 1903. до 5. јула 1903. године, важио за територију Србије, све до 1933. године када је донет нови Закон о општинама. Сва три закона о општинама (из 1839., 1866. и 1903. године), имала су своје измене и допуне, које нису много утицале на суштинско побољшање градских општина. Нови Закон о општинама од 14. марта 1933. године детаљно је дефинисао организацију општина, надлежности њених органа и надзор који се над њима врши. Тенденција овог закона је била да се створе велике општине, тако да је предвиђао општине са најмање 3000 становника. Овај закон важио је само за општине по варошицама и селима а за градове је донет посебан Закон о Градским општинама, који је проглашен 25. септембра 1934. године. Овим Законом дефинисане су градске општине са ширим делокругом рада и већом аутономијом. С обзиром на разноликост потреба у градским општинама у односу на сеоске, овим законом је омогућен подстицај развоја културног, привредног и социјалног живота у градским општинама. Општина је добила све врсте органа градске самоуправе: Председника градске општине и Градског већа, сталне одборе и старешине одељења. Овим законом је уведен нови назив – Градско поглаварство, који је остао све до ослобођења 1944. године.

Фонд чини 10 кутија списа. Количина грађе у метрима износи 1.35м и састоји се из опште архиве, пројектне, финансијске и техничке документације.