Радно време: 07-15 часова

Istorijski arhiv u Smederevu

Историјски архив Смедерево
Краља Петра Првог бр.2

026-4629-279
kontakt@arhiv.org.rs

Суд округа смедеревског – Смедерево (1838-1915)

Окружни судови су настали из нахијских судова, магистрата и исправничестава, који су се формирали до 1837. године. Као окружни судови основани су Уставом Књажества Србије (такозваним Турским уставом) из 1838. а организацију су добили уредбом о њиховом устројству 1840. године. Њихова седишта су окружне вароши. Суд се састоји од председника и три члана а сва решења се доносе на редовним заседањима. Од канцеларијског особља има: секретара, писара, архивара, деловодног протоколисту, практиканта и др. Суд је био надлежан за смедеревску нахију, односно смедеревски округ. У периоду до 1839. године имао је следеће називе: Исправничество округа смедеревског (1836. и 1837.), Магистрат окружја смедеревског (1837. и 1838.) и Суд округа смедеревског (од 1838 надаље).

Грађа овог фонда је највећим делом уништена. Сачувана је само фрагментарно и садржи једну кутију списа.

Грађа садржи: Тужбе, жалбе, пресуде и др.